โครงการบำเพ็ญประโชน์ 6 แนวทาง (Six Areas of Focus) บริการโดยไม่หวังผลตอบแทน

โรตารีมุ่งมั่นดำเนินงานใน หกสาขาเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและ  สร้างโลกที่น่าอยู่ขึ้น สนับสนุนการสร้างสันติภาพระหว่างประเทศ และการขจัดโรคโปลิโอให้หมดไปจากโลกนี้ Read more at RI Website


 • six areas of focus - Promoting peace.jpg
  โรตารีสนับสนุนการสนทนา หรือการสื่อสารกันเพื่อสร้างความเข้าใจทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โรตารีให้การฝึกอบรมผู้ใหญ่และผู้นำเยาวชนให้รู้จักวิธีป้องกันและไกล่เกลี่ยความขัดแย้งและ ...

 • six areas of focus - Fighting disease.jpg
  โรตารีให้ความรู้แก่ชุมชนเพื่อหยุดการแพร่กระจายของโรคที่คุกคามชีวิตเช่น โรคโปลิโอโรคเอชไอวี / เอดส์และโรคมาลาเรีย โรตารีปรับปรุงและขยายการเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่มีค่าใช้จ่ายต่ำและกา...

 • six areas of focus - Providing clean water.jpg
  การจัดหาน้ำสะอาด การมีสุขอนามัยและสุขลักษณะที่ดี โรตารีสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำน้ำสะอาด การมีสุขอนามัยและสุขลักษณะที่ดีไปสู่ผู้คนมากขึ้นทุกวันโรตารีไม่เพียงแค่สร้างบ่อน้ำแต...

 • six areas of focus - Saving mothers and children.jpg
  โรตารี่จัดบริการดูแลรักษาสุขภาพที่มีคุณภาพสูงให้แม่และเด็กที่อ่อนแอ เพื่อให้มีชีวิตยืนยาวและเติบโตขึ้นโดยมีสุขภาพแข็งแรง โรตารี่ขยายบริการดูแลรักษาสุขภาพกว้างขวางขึ้นเพื่อแม่และเด็...

 • six areas of focus - Supporting education.jpg
  โรตารีสนับสนุนการศึกษา ประชากร 775 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 17 ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในโลกอ่านและเขียนหนังสือไม่ได้ โรตารี่มุ่งที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยการสนับ...

 • six areas of focus - Growing local economies.jpg
  การเสริมสร้างความแข็งแกร่งเศรษฐกิจของท้องถิ่น ประชากรโลกเกือบ 800 ล้านคนดำรงชีวิตอยู่แต่ละวันด้วยเงินพียง 1.90 เหรียญสหรัฐ และสมาชิกโรตารีทั้งหลายต่างกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาความย...