สโมสรโรตาแรคท์

Join the global movement of young leaders who are developing innovative solutions to the world’s most pressing challenges.

Rotaract clubs bring together people ages 18-30 to exchange ideas with leaders in the community, develop leadership and professional skills, and have fun through service.

In communities worldwide, Rotary and Rotaract members work side by side to take action through service. From big cities to rural villages, Rotaract is changing communities like yours.

Read more.........

 

โรทาแรคท์  คืออะไร?

โรทาแรคท์เป็นการรวมเอาคนหนุ่มสาวอายุ 18-30 ปี ในมหาวิทยาลัยและชุมชนทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกันเพื่อ

จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ พัฒนาความเป็นผู้นําและทักษะในด้านวิชาชีพรวมทั้งมีความสนุกสนานร่วมกัน 

สโมสรโรตารีอุปถัมภ์พวกเขา แต่สมาชิกของสโมสรโรทาแรคท์จะจัดการและใช้สนับสนุนการเงินสโมสรของพวกเขาโดยอิสระ 

(อุปถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์)

 


  • 15822757_1113007028826139_5411700945515683043_n.jpg
    โรทาแรคท์ คืออะไร?โรทาแรคท์เป็นการรวมเอาคนหนุ่มสาวอายุ 18-30 ปี ในมหาวิทยาลัยและชุมชนทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกันเพื่อจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ พัฒนาความเป็นผู้นําและทักษะในด้านวิชาชีพรวม...