โรตารีสากล

  โรตารีสากล เป็นองค์กรเครือข่ายทั่วโลก ประกอบด้วยผู้นำด้านธุรกิจ สายวิชาชีพและชุมชนท้องถิ่น
กว่า 1.2 ล้านคน สมาชิกของสโมสรโรตารีถูกเรียกขานกันว่า โรแทเรียน มุ่งการบำเพ็ญประโยชน์
เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ยกระดับมาตรฐานจริยธรรมในทุกสายอาชีพให้สูงส่ง ช่วยเสริมสร้างมิตร
ไมตรีจิต และสันติสุขทั่วโลกโรตารีมีสโมสรกว่า 32,000 แห่งในกว่า 200 ประเทศและเขตภูมิภาค 
สโมสรโรตารีไม่ข้องเกี่ยวการเมือง ศาสนา เปิดกว้างแก่ทุกวัฒนธรรมเชื้อชาติและลัทธิความเชื่อ
ของแต่ละบุคคล

โรตารี ยึดถือวัตถุประสงค์หลักในการบำเพ็ญประโยชน์ภายในชุมชนท้องถิ่น ณ สถานที่ทำงาน
และทั่วทุกมุมโลก ตามคติพจน์ของโรตารีที่บ่งว่าบริการเหนือตนจุดเด่นของโรตารีเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
โรตารีเป็นองค์กรเครือข่ายทั่วโลกของผู้นำธุรกิจและสายวิชาชีพมุ่งการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ และยกระดับมาตรฐานจริยธรรมในทุกสายอาชีพมูลนิธิโรตารี มูลนิธิโรตารีของโรตารีสากล
เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร ส่งเสริมความเข้าใจทั่วโลกผ่านการบำเพ็ญประโยชน์ โปรแกรมการศึกษา
ในต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโรคโปลิโอ 

โรแทเรียนทุกท่านร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อขจัดภัยโรคโปลิโอจากโลกนี้ ขณะเดียวกันสโมสรโรตารี
คงความอิสระในการเลือกดำเนินโปรแกรมการบำเพ็ญประโยชน์ของตน

  • ประวัติโรตารีในประเทศไทย สองทศวรรษหลังจากโรตารีได้ถือกำเนิดขึ้นในนครชิคาโก สหรัฐอเมริกา เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2448 (ค.ศ.1905) ในบริเวณภาคพื้นแหลมทอง โรตารีได้ไปเริ่มก่อตั้งสโมสร...

  • การเติบโตของโรตารีในภาคพื้นแหลมทองและประเทศไทย พ.ศ.2474 (ค.ศ.1931) ในภาคพื้นแหลมทองแถบนี้ มีสโมสรโรตารีอยู่ทั้งสิ้น 8 สโมสร รวมทั้งสโมสรโรตารีกรุงเทพด้วย โรตารีสากลจึงจัดให้สโมสรทั...

  • RCT0315_re.jpg
    ศูนย์โรตารีในประเทศไทย (Rotary Centre in Thailand) เป็นศูนย์ประสานงานของสโมสรโรตารี ภาค 3330, 3340, 3350 และ 3360 ก่อตั้งจากมติที่ประชุมใหญ่ภาค 3350 และ 3360 (ขณะนั้นมีเพียง 2 ภาค)...


  • ผู้ว่าการภาค มารศี สกุลหลิวปี 2560-61 โรตารี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ภาคโรตารี 3350