25-07-60 รับสารตราตั้ง ชุมชนโรตารีเลิศอุบล 4

25-07-2560 ขอแสดงความยินดีแด่ สโมสรโรตารีลาดพร้าว ที่ก่อตั้งกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีเลิศอุบล 4 ได้สำเร็จและได้รับสารตราตั้งจาก RI.เรียบร้อยแล้วครับ

 

ผชภ.ลิขิต ลิ้มรสรวย

ประธานอนุกรรมการชุมชนโรตารี ภาค 3350