การช่วยชีวิตแม่และเด็ก (Saving Mothers and Children)

โรตารี่จัดบริการดูแลรักษาสุขภาพที่มีคุณภาพสูงให้แม่และเด็กที่อ่อนแอ เพื่อให้มีชีวิตยืนยาวและเติบโตขึ้นโดยมีสุขภาพแข็งแรง

โรตารี่ขยายบริการดูแลรักษาสุขภาพกว้างขวางขึ้นเพื่อแม่และเด็กในที่ต่างๆทั่วโลกสามารถเข้าถึงบริการดังกล่าวได้

เด็กอายุต่ำกว่า5ปีประมาณ 5.9ล้านคน เสียชีวิตในแต่ละปี เนื่องจากขาดอาหาร หรือไม่ได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีพอ หรือมีสุขอนามัยที่ไม่ดีพอ (Poor Sanitation)

โรตารี่ดำเนินการในเรื่องแม่และเด็กอย่างไร

โรตารี่มอบการศึกษา สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แม่และเด็ก จัดคู่มือการให้กำเนิดทารก จัดหน่วยอนามัยเคลื่อนที่ ให้ความรู้แก่ผู้หญิงเรื่องการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอสไอวีจากแม่ไปสู่ลูก  สอนการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ และการป้องกันตัวเองและลูกจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

โครงการที่ยั่งยืนของโรตารี่ ช่วยให้ผู้หญิงทั้งหลายสามารถเข้าถึง หมอ พยาบาล นางพยาบาลผดุงครรภ์

หรือเจ้าหน้าที่อนามัยของชุมชน

สมาชิกโรตารี่แจกจ่ายชุดเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำคลอด และฝึกอบรมเจ้าหนาที่สาธารณสุขให้สามารถทำคลอดอย่างถูกวิธีและปลอดภัยสำหรับแม่และเด็ก

ในการรักษาชีวิตของเด็กแรกเกิดให้อยู่รอดในช่วงปีแรก: สมาชิกโรตารี่ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ทารก การมาพบหมอเพื่อตรวจสุขภาพของทารกตามเวลาที่กำหนด และการแจกมุ้งเพื่อป้องกันยุงเป็นต้น

การดำเนินงานของโรตารี่มีผลต่อแม่และเด็ก

 มูลนิธิโรตารี่เข้าถึงแม่และเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยการให้ความช่วยเหลือและการฝึกอบรมในเรื่องที่ชุมชนต้องการเพื่อชุมชนจะได้สามารถให้การดูแลสุขภาพของแม่และเด็กในชุมชนได้เอง

  โรตารี่สร้างสรรค์สิ่งดีๆในสังคมเช่น

-         คลินิกดูแลสุขภาพแม่ก่อนคลอด

ประเทศเฮติมีอัตราการเสียชีวิตของแม่และเด็กแรกเกิดสูงที่สุดในบรรดาประเทศในโลกตะวันตก

โรตารี่จึงจัดให้มีรถรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ ที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบครัน และอาสาสมัครตลอดจนพยาบาลผดุงครรภ์ไปให้บริการแก่แม่และเด็กในพื้นที่ห่างไกลจากเมือง

-         รถเคลื่อนที่เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ง

โรตารี่จัดรถเคลื่อนที่เพื่อตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง และอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเมืองเชนไนประเทศอินเดียซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตของผู้หญิงด้วยโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกสูงเนื่องจากมารับการตรวจช้าเกินไป

-         การป้องกันการได้รับบาดเจ็บ และการเสียชีวิต

สมาชิกโรตารี่ในไนจีเรียได้เริ่มโครงการ 5ปีด้วยเงินสนับสนุน 3ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อช่วยชีวิตแม่และเด็กที่คลอดที่บ้าน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 ได้ช่วยรักษาผู้หญิงที่เป็นโรค obstetric Fistulas จำนวน 1500 คน

 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึง500คน นับเป็นการฟื้นฟูศักดิ์ศรี และสร้างความหวังให้แก่ผู้หญิงเหล่านั้น

นาย โรเบิร์ต ซินเซอร์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งคณะทำงานของโรตารี่ด้านประชากรและการพัฒนา  อดีตประธานบริษัท BASFภูมิภาคเอเชียกล่าวว่า

ถ้าแม่เต็มไปด้วยพลังและมีสุขภาพแข็งแรง คนในครอบครัวก็จะเป็นเช่นนั้นด้วย อันจะนำไปสู่การขจัดความหิวโหย และความยากจนให้หมดไป

 Read more at RI Website