สนับสนุนการศึกษา (Supporting Education)

โรตารีสนับสนุนการศึกษา        

ประชากร 775 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 17 ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในโลกอ่านและเขียนหนังสือไม่ได้

โรตารี่มุ่งที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยการสนับสนุนการศึกษาและการอ่านออกเขียนได้ของประชากร ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างชาย หญิง เพิ่มทักษะการรู้หนังสือในผู้ใหญ่ โรตารี่สนับสนุนให้เด็กและผู้ใหญ่ได้รับการศึกษาและอ่านออกเขียนได้

โรตารี่ดำเนินการสนับสนุนการศึกษาอย่างไร

โรตารีเสริมสร้างสมรรถนะ ผู้ให้การศึกษาหรือผู้สอนเพื่อไปกระตุ้นประชากรให้เกิดการเรียนรู้เช่น

การอบรมครู หรือผู้ให้การศึกษา

โรตารี่แบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับนักการศึกษาและอาสาสมัครอื่นๆที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือประชากรที่ด้อยโอกาส

ความไม่รู้หนังสือในผู้ใหญ่

สมาชิกโรตารี่ทำงานร่วมกับอาสาสมัครในท้องถิ่นเพื่อขจัดความไม่รู้หนังสือผ่านโครงการเรียนรู้ต่างๆ

ทุนการศึกษาจากโรตารี่

สมาชิกโรตารี่ลงทุนเพื่ออนาคตโดยให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

การดำเนินงานของโรตารีในการสนับสนุนการศึกษา

มูลนิธิโรตารี่สนับสนุนการศึกษาโดยการให้ทุนการศึกษา การบริจาค และโครงการบริการต่างๆที่เกี่ยวกับการศึกษาทั่วโลก

- ผู้ใหญ่ 500 คนในดีทรอยต์สามารถอ่านหนังสือได้ดีขึ้นเทียบกับการเลื่อนชั้นเรียนถึง3ชั้น

มูลนิธิโรตารี่บริจาคเงิน100 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับโครงการน้ำดื่มที่สะอาดของโรงเรียนในประเทศเนปาล


สมาชิกโรตารี่สนับสนุนโครงการดีๆเช่น

-การเปิดโรงเรียนหญิงในอัฟกานิสถานเพื่อขจัดความไม่เท่าเทียมกันในสังคมและขจัดความยากจน

-การสอนให้ผู้ใหญ่รู้หนังสือ สมาชิกโรตารีในสหรัฐอเมริการ่วมกับองค์กรโปรลิทเทอเรซี (ProLiteracy)

ในเมืองดีทรอยต์เปิด รับสมัครและฝึกอบรมผู้สอน/ครู หลังจากที่มีการศึกษาพบว่าประชากรผู้ใหญ่กว่าครึ่งหนึ่งในดีทรอยต์ไม่ผรู้หนังสือ

-วิธีการสอนแบบใหม่ ซึ่งใช้ในประเทศแอฟริกาใต้ เปอร์โตริโก และสหรัฐอเมริกา ที่สอนให้ครู ปรับปรุงวิธีการสอนอ่านหนังสือโดยให้นักเรียนจำเสียงของพยัญชนะแทนที่จะจำชื่อพยัญชนะนั้นๆ

-การจัดการให้โรงเรียนมีสุขอนามัยที่ดี สมาชิกโรตารี่จัดให้โรงเรียนในเลบานอนมีน้ำดื่มสะอาด นักเรียนที่มีสุขภาพดีขึ้นย่อมจะเรียนได้ดีขึ้น

เมื่อเราสอนใครสักคนให้อ่านหนังสือได้ เขาจะอ่านได้ตลอดชีวิต และมันจะเป็นแรงกระตุ้นการอ่านของคนในชุมชนนั้นๆที่ละคนทีละคน

นาย มาร์ค วิลสัน
สมาชิกโรตารี่