พ้ฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น (Growing Local Economies)

การเสริมสร้างความแข็งแกร่งเศรษฐกิจของท้องถิ่น

ประชากรโลกเกือบ 800 ล้านคนดำรงชีวิตอยู่แต่ละวันด้วยเงินพียง 1.90 เหรียญสหรัฐ  และสมาชิกโรตารีทั้งหลายต่างกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาความยากจนให้หมดไปอย่างยั่งยืน

สมาชิกโรตารีช่วยสนับสนุนนักธุรกิจ ผู้นำชุมชน โดยเฉพาะผู้หญิงในชุมชนที่ยากจน โดยการฝึกอาชีพ และช่วยหางานที่มีรายได้ดี ตลอดจนช่วยหาแหล่งเงินทุน

โรตารีเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างไร

โรตารีสร้างโอกาสเพื่อช่วยให้คนและชุมชนสามารถพึ่งตัวเองได้ทางด้านการเงินและมีความก้าวหน้าทางสังคม

การให้เงินกู้รายย่อย (Microloans)

ผู้ประกอบการสามารถใช้เงินกู้เพื่อทำการค้าริมถนน หรือเป็นคนขับรถสามล้อหรือทำงานเป็นช่างทอ หรือ  ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

โอกาสทำอาชีพการเกษตร

ผู้ประกอบการในชนบทสามารถกู้เงินมาซื้อปศุสัตว์ หรือปลูกพืช หรือเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน

การรับเอาหมู่บ้านมาอยู่ในความดูแล

สมาชิกโรตารีใช้กลยุทธ์และความร่วมมือหลากหลายรูปแบบ เพื่อที่จะขจัดวงจรความยากจนในชุมชนที่ยากจนและเสื่อมโทรมอย่างรุนแรง

การดำเนินการช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน

สมาชิกโรตารีช่วยฝึกสอนคนในชุมชนให้เป็นผู้มีความรู้  ช่วยจัดกิจกรรมที่จะสร้างเครือข่ายธุรกิจ ให้คำแนะนำในการพัฒนาธุรกิจ  การคำนวณและการจัดการทางการเงินเป็นต้น


โรตารีสร้างสรรค์สิ่งดีๆในสังคม

การหยุดวงจรความยากจนของผู้หญิง: ผู้หญิงชาวกัวเตมาลาในชนบทส่วนใหญ่ไม่มีหลักประกันในการกู้เงินจากสถาบันการเงิน  สโมสรโรตารี กัวเตมาลา เดอ ลา เออร์มินา ได้ช่วยให้ผู้หญิงเหล่านี้จำนวน 400 คน เรียนจบหลักสูตรทางการเงิน และสามารถระดมเงินทุน และนำมาใช้ในโครงการกู้ยืมรายย่อย(Microlending)

การพัฒนาทักษะ และการฝึกอบรมด้านธุรกิจ: ที่เมืองเอสเมอรันดา ประเทศเอกวาดอร์ สมาชิกโรตารีได้อนุมัติเงินกู้รายย่อย จำนวน250  ราย และฝึกอบรมคนในชุมชนจำนวน 270 คนให้เรียนรู้เรื่อง การ เย็บผ้า การอบขนม  ระบบท่อประปา ไมโครเครดิต การจัดการธุรกิจ และการเป็นผู้นำ

การเกษตรแบบยั่งยืน: ในทางตะวันตกของประเทศแคมเมอรูน ซึ่งพื้นดินถูกน้ำกัดเซาะและขาดความอุดมสมบูรณ์ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงอย่างมาก สมาชิกโรตารีได้ให้ความรู้ในการฟื้นฟูดิน การควบคุมดินไม่ให้ถูกกัดเซาะ การทำการตลาดผลผลิต  หลังจากนั้นเกษตรกรมีผลผลิตและผลกำไรเพิ่มขึ้น

ในปีที่ผ่านมามูลนิธิโรตารีใช้เงินจำนวน 9.2ล้านเหรียญสหรัฐในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้ชุมชนประชากรจำนวน 795คนหรือ ประชากร 1คนในทุกๆ 9 คนในโลก มีอาหารรับประทานไม่เพียงพอ

ร้อยละ60ของประชากรโลกที่หิวโหย เป็นผู้หญิงและเด็ก

ร้อยละ 70 ของประชากรที่ยากจนที่สุดของโลกอาศัยอยู่ในชนบท และประกอบอาชีพทางการเกษตรและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร