ภาคโรตารี 3350

 

 

ผู้ว่าการภาค มารศี สกุลหลิว 

ปี 2560-61

โรตารี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ 

ภาคโรตารี 3350