04-08-60 ข่าวบรรจุถุงยังชีพ

วันนี้ วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม เวลา 10.00 น. ณ แม็คโคร สาขาลาดพร้าว 

มิตรโรแทเรียน ร่วมบรรจุถุงยังชีพ "โครงการสายธารน้ำใจโรตารี ภาค 3350 โรตารีสากล" เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในภาคอีสาน

ขอบพระคุณท่าน อผภ.สุชาดา อิทธิจารุกุล ให้ความอนุเคราะห์สถานที่บรรจุถุงยังชีพที่ แม็คโคร ลาดพร้าว ครับ

คลิปวิดีโอข่าวน้ำท่วมอีสาน คลิ๊กที่นี่ครับ

 

ภาค 3350 โรตารีสากล โดย ผวภ.มารศี สกุลหลิว ขอเชิญชวนมิตรโรแทเรี่ยน ทุกท่าน ทุกสโมสร ร่วมกันเยียวยา พี่น้องชาวอีสาน ผู้ประสบอุทกภัย ในครั้งนี้

สรุปรายนามผู้ร่วมบริจาค "โครงการสายธารน้ำใจโรตารี ภาค 3350 โรตารีสากล"

1. ผวภ.มารศี สกุลหลิว 10,000 บาท

2. ผวน.ทนงศักดิ์ และอน.จงกลดี พงษ์ศรี  10,000บาท

3. ผวล. นครินทร์ รัตนกิจสุนทร 10,000 บาท

4. อผภ.ยงวุฒิ จงกิตติพงศ์ 3,000 บาท

5. อผภ.วุฒิชัย หวั่งหลี 10,000 บาท

6. อน.ดร.ประศาสน์  ตั้งมติธรรม  10,000 บาท

7. อผภ.สุรชาติ-ผชภ.วัลภา ชื่นโชคสันต์ 5,000 บาท

8. รุ่น 112 บริจาค 100,000 บาท

9. PRID.รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ 10,000 บาท

10. อผภ.ดร.ชัยรัตน์  ประเสริฐล้ำ  10,000 บาท

11. อผภ.ประวิทย์ โรตารีแอนน์จินตนา โรจน์ขจรนภาลัย 10,000 บาท

12. นย.จิรวดี หอมเพชร สร.สวนหลวง 1,000 บาท

13. รทร. สุทธิชา จงศุภมงคล สร.สวนหลวง 3,000 บาท

14. อน.มณฑล นิมากร สร.สวนหลวง 5,000  บาท

15. รทร.พรศักดิ์ ดวงศรีมณีรัตน์ สร.สวนหลวง 2,000 บาท

16. อน.พัณณ์แสง ชูมัง สร.สวนหลวง 2,000 บาท

17. อน.ดร.เลิศศักดิ์ ไทยสงวนวรกุล สร.สวนหลวง 2,000 บาท

18. อน.สันติ เคหะสุขเจริญ สร.สวนหลวง 2,000 บาท

19. อน.ดร.ทรงพล ศิริจันทร์ สร.สวนหลวง 1,000 บาท

20. อน.พัฒน์พงศ์ ธีรสุขาภรณ์ สร.สวนหลวง 1,000 บาท

21. อน.ปาลชัย และโรตารีแอนน์อัมพันธ์  มีศุข สร.สวนหลวง 4,000 บาท

22. นยก.สุมาลี  อุ่นพงศ์เจริญสุข  สร.เมืองเพชรบูรณ์ 2,000 บาท

23. นย.เบญจวรรณ  สร่างนิทร  สร.บางเขน  1,000 บาท

24. ผชภ.ภัทร์ศรี - กลกิจ  สุวิมล สร.สาทร 3,000 บาท

25. อน.พงษ์ศักดิ์  ทัศนวิริยาภรณ์ สร.ลาดพร้าว 2,000 บาท

26. สโมสรโรตารีอุทัยธานี 1,000  บาท

27. สโมสรโรตารีหนองแขม 10,000 บาท

28. อน.วรรณี  ลือรัตนวงศ์ชัย สร.กรุงเทพบางขุนเทียน  2,000 บาท

29. สโมสรโรตารีนนทบุรี  8,000 บาท

30. สโมสรโรตารีพระนารายณ์ลพบุรี    5,000 บาท

31. ผชภ.สมบัติ  คงศักดิ์ศรีสกุล สร.บางคอแหลม   2,000 บาท

32. นยก.สุพิน  ฟูกลิ่น  สร.เกษมราษฎร์คลองเตย 5,000 บาท

34. อน.ธิติภัทร  สุจิตวนิช สร.กรุงเทพรัชดาภิเษก 5,000 บาท

35. อน.สุนันทา  แจ้งกิตติชัย สร.สุขุมวิท 1,000 บาท

36. อผภ.ไชยไว และโรตารีแอนน์สุณีรัตน์ พูนลาภมงคล  สร.ปทุมวัน 5,000 บาท

37. อผภ.สมศักดิ์ และโรตารีแอนน์พรรณษา ดุรงค์พันธ์  สร.ปทุมวัน 4,000 บาท

38. อผภ.อวยชัย และโรตารีแอนน์ชูจิตต์ วีรวรรณ สร.ปทุมวัน 3,000 บาท

39. รทร.เอื้อมพร และสุภาพบุรุษฯสุวัฒน์ สร.ปทุมวัน 2,000 บาท

40. อน.ดวงพร วรรณพฤกษ์ สร.ปทุมวัน 1,000 บาท

41. นยล.อภิวัชร์ ทวีทรัพย์ สร.ปทุมวัน 2,000 บาท

42. อน.บุญเด่น และ รทร.ศิริพร อู่อุดมยิ่ง สร.ปทุมวัน 2,000 บาท

43. รมีดา จูพัฒนากุล  สร.ปทุมวัน 1,000 บาท

44. อน.กิตติพงศ์ ธนาเสริมสวย สร.ปทุมวัน 1,000 บาท

45. อน.พรชัย ศรีชัยยงพานิช สร.ปทุมวัน 3,000 บาท

46. รทร.ดวงฤดี เอกบัณฑิต  สร.ปทุมวัน 3,000 บาท

47. อน.รวีวรรณ โควสุรัตน์  สร.ปทุมวัน 2,000 บาท

48. อน.ธงชัย และโรตารีแอนน์อัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ สร.ปทุมวัน 3,000 บาท

49. อน.เลิศสุวัฒน์ จิรประกอบชัย  สร.ปทุมวัน 3,000 บาท

50.รทร.ไชยวัฒน์ เพชรโลหะกุล สร.ปทุมวัน 2,000 บาท

51. รทร.สุขสวัสดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ สร.ปทุมวัน 2,000 บาท

52. อน.ประสาธน์ เกียรติไพบูลย์กิจ สร.ปทุมวัน 2,000 บาท

53. อน.ฉัตรพงศ์ สุขเจริญไกรศรี สร.ปทุมวัน 1,000 บาท

54. อน.วรพล ตั้งงามจิตต์ สร.ปทุมวัน 1,000 บาท

55. อน.นพวรรณ ฟูเดช สร.ปทุมวัน 1,000 บาท

56. อน.มาลี อำพนวิพุธ สร.ปทุมวัน 5,000 บาท 

57. สโมสรโรตารีสัมพันธวงศ์ 10,000 บาท

58. สโมสรโรตารีท่าเรือ(อยุธยา) 5,000 บาท

59. สโมสรโรตารีกรุงเทพ(RC.Bangkok) 10,000 บาท

60. สโมสรโรตารีกรุงเทพนวมินทร์ 10,000 บาท

61. รทร.เรวดี ธนสารศิลป์ สร.กรุงเทพนวมินทร์ 2,000 บาท

62. รทร.จิวะวงค์ สร.กรุงเทพนวมินทร์ 1,000 บาท

63. สโมสรโรตารีสระปทุม 10,000 บาท

64.นยก.ณรงค์ จิวังกูร สร.บางเขน 5,000 บาท

65. อน.สุรพล กิตติเวช สร.กรุงเทพ 3,000 บาท

66. สโมสรโรตารีพระโขนง  10,000 บาท

67. สโมสรโรตารีกรุงเทพพัฒนาการ 7,000 บาท

68. สโมสรโรตารีพระปกเกล้าธนบุรี 11,500 บาท

69. สโมสรโรตารีกรุงเทพวิภาวดี 3,000 บาท

70. ผชภ.ชัญญากร สวัสดิ์วนิช สร.กรุงเทพวิภาวดี 2,000 บาท

71. นย.เยาวลักษณ์ พลเสน สร.กรุงเทพวิภาวดี 1,000 บาท

72. อน.ธัญญาพิมพ์ ภัทรกิตติ์ธำรง สร.กรุงเทพวิภาวดี 1,000 บาท

73. อน.ภัทธีรา วัลลภศิริ สร.กรุงเทพวิภาวดี 1,000 บาท

74. สโมสรโรตารีสาทร 7,000 บาท

75.  อน.สงวน บุญจรัสไพศาล สร.หนองแค 2,000 บาท

76. สมาชิกสโมสรโรตารีพญาไท 12,500 บาท

77. สโมสรโรตารีบางคอแหลม 15,000 บาท

78. อน.พรรณี สุจินดานุพงศ์ สร.บางแค ธนบุรี 50  =2,000 บาท

79. สโมสรโรตารีสีลม 20,500 บาท

80. ลูกค้าสมาชิกแม็คโคร 500 บาท

81. อผภ.สุชาดา อิทธิจารุกุล ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ แม็คโคร สาขาลาดพร้าว และทีมพนักงานที่น่ารักร่วมด้วยช่วยกัน

82. หจก.ประกอบผลขนส่ง โดย อน.ศรีรัตน์ สุขสุวรรณ์ สร.หนองแคให้ความอนุเคราะห์รถ 6 ล้อขนถุงยังชีพไปยัง จ.สกลนคร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 

ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ค่ะ 

อน.จงกลดี พงษ์ศรี

ประธานคณะกรรมการ โครงการสายธารน้ำใจโรตารี ภาค3350

โรตารีสากล

 

*หากตกหล่น แก้ไข กรุณาแจ้งด้วยนะคะ*