24-08-60 สร.กรุงเทพบางลำพูฯ กิจกรรมตรวจหู

เรียนเชิญมวลมิตรโรตารี ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมและมอบหนังสือสมุด สร.กรุงเทพบางลำพู ในพระอุปถัมภ์ฯ 

 

กิจกรรมตรวจหู 

(นำโดย อน.รศ.พญ.ชนิดา กาญจนลาภ) ให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดเทวสุนทร  

จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 ส.ค. 60 เวลา 9.00 - 12.00 น.ครับ 

 

โรงเรียนเทวสุนทร ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดี  (local road) ใกล้กับพิพิธภัณฑ์ MOCA 

จึงขอกราบเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกิจกรรมครับ

 

                       ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

                       นย.หาญชัย บุญติวานนท์