25-08-60 สร.พระนคร ลงพื้นที่เตรียมงานฯ

24-25 สค. 2560 การเตรียมงาน โครงการบำเพ็ญประโยชน์ของ สร.พระนคร