07-08-60 สร.กรุงเทพ 70-ชุมชนโรตารีดินแดง

ขอแสดงความยินดีแด่ สโมสรโรตารีกรุงเทพ 70 ในโอกาสได้รับสารตราตั้งกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชรโรตารีดินแดงจากโรตารีสากลเรียบร้อยครับ