13-10-60 สร.พระปกเกล้าธนบุรี - พิธีส่งมอบเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจ 09.30น.