11-10-60 สร.พระนคร - พิธีเปิดโครงการ English Literracy with Thailand Club 2017

สร.เทพารักษ์ ขอเรียนเชิญท่านนายก และมวลมิตรโรแทเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ English Literracy with Thailand Club 2017

ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร4

วันพุธที่ 11 ต.ค.60

เวลา 10.30 น.

การแต่งกาย สูทสโมสร


15-10-60 สร.เทพารักษ์ ภาค3330-สร.พระนคร ภาค3350-สร.จอร์ททาวน์ ปีนัง ภาค3300 และคณะครู-นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ ร่วมพิธีปิดโครงการ และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่ ผ่านหลักสูตร ตามโครงการ English Literacy in Thailand Club 2017