16-10-60 การยกระดับ RCC ให้มีสถานะทางกฎหมาย

ขอแสดงความยินดีแด่กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี RCC.กรุงเทพรัตนโกสินทร์ แฃะสโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ในฐานะสโมสรอุปถัมภ์ ในโอกาสนี้ RCC.กรุงเทพรัตนโกสินทร์ ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ตามกฎหมายแห่งแรกของประเทศไทย

ผชภ.ลิขิต ลิ้มรสรวย 
ประธานอนุกรรมการชุมชนโรตารี ภาค 3350 
ปีบริหาร 2017-2018

 

ยกระดับ RCC.ให้มีสถานะทางกฎหมาย

........ กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี RCC. กรุงเทพรัตนโกสินทร์ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ รับรองเป็น "องค์กรสาธารณประโยชน์ (Public Benefit Organization) ตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญํติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ทำให้มีสถานภาพเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ตามกฎหมายของประเทศไทย และมีสิทธิประโยชน์หลายประการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะเป็นการทำให้ชุมชนโรตารีมีความเข้มแข็งและสามารถเพิ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

...... ในโอกาสอันสำคัญนี้ ผมขอแสดงความยินดีแด่กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์มาด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

ผชภ.ลิขิต ลิ้มรสรวย 
ประธานอนุกรรมการชุมชนโรตารี ภาค 3350 โรตารีสากล