17-10-60 สร.กรุงเทพรัตนโกสินทร์ - ร่วมจัดโครงกาอบรมพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำสตรีด้านการแต่งหน้า

สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ร่วมกับสมาคมพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม และชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จัดโครงกาอบรมพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำสตรีด้านการแต่งหน้า เมื่อวันที่ 3 และ 17 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานบริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด ถนนรามคำแหง