24-11-60 สร.เจริญนคร - ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560-61 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรปี 2561-62

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2560-61 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรปี 2561-62