20-11-60 สร.พระโขนง - มอบไข่เป็นอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตของสร.พระโขนง

โครงการมอบไข่เป็นอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตของสร.พระโขนง และแบบฝึกหัดเสริมทักษะให้เด็กก่อนวัยเรียนในเขต 

โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเอสพีเอฟ จำกัด