22-11-60 สร.พระปิ่นเกล้า ธนบุรี - จัดเลี้ยงอาหารเด็กที่ศูนย์การเรียนรู้ประภาคารปัญญา 11.00น.

สร.พระปิ่นเกล้า ธนบุรี ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียน ได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เลี้ยงอาหารเด็ก ที่ศุนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 - 13.30 น. โทร. 081-496-9346