20-11-60 สร.กรุงเทพพัฒนาการ - ส่งมอบ GG1865740 CKD Project

20-11-60 ส่งมอบ CKD Project GG1865740 ภาคโรตารี 3662 กับ ภาคโรตารี 3350 โดย สร.กรุงเทพพัฒนาการ

รายงานโดย PP Jay Chung