20-01-60 ภาคโรตารี3350 - การอบรมสัมมนา บทบาทหน้าที่ของ Electors ในการเลือกผู้ว่าการภาคนอมินี

เรียนท่านนายกสโมสร ท่านผู้ช่วยผู้ว่าการภาคและคณะกรรมการภาคทุกท่านคะ

ตามที่ท่านผู้ว่าการภาคมารศี สกุลหลิว ได้ส่งวาระการลงคะแนนเสียงในการประชุมใหญ่ และแนวทางการปฏิบัติมนการแต่งตั้งผู้แทนสโมสรในการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งแบบฟอร์มหนังสือรับรองสิทธิจากสโมสรในอีเมลของท่านนายก (หากไม่ได้รับท่านสามารถดูเอกสารแนบท้ายนี้)

และเพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ผู้แทนสโมสรในเรื่องดังกล่าว ประธานฝึกอบรมภาค อผภ.ยงวุฒิ จงกิตติพงศ์ จึงได้เรียนเชิญ อผภ.สุรชาติ ชื่นโชคสันต์ เป็นวิทยากร ในการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แก่นายกสโมสร หรือผู้แทนสโมสร และผู้ที่สนใจ โดยทางภาค 3350 จะจัดการอบรมดังกล่าว ในวันที่ 20 มกราคม 2561 (รายละเอียดตามแนบ)โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และรับจำนวน 100 ท่าน (เรียงลำดับตามการลงทะเบียน)ค่ะ

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
อน.จงกลดี พงษ์ศรี
เลขานุการภาค

เชิญชมคลิปวิดีโอสัมภาษณ์ อผภ.สุรชาติ ชื่นโชคสันต์ ผู้บรรยาย

https://www.youtube.com/watch?v=jki906zjUC8&feature=youtu.be

 

การอบรมสัมมนา บทบาทหน้าที่ของ Electors ในการเลือกผู้ว่าการภาคนอมินี โดย สุรชาติ ชื่นโชคสันต์ (อผภ) ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมทองธารา ฟรีไม่มีค่าลงทะเบียน จำกัดจำนวน 100 ท่าน ใครลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน รับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามรายละอียดในจดหมายแนบด้านล่างนี้