22-03-61 สร.สาทร - จัดหาทุนเพื่อโครงการ ความช่วยเหลือแก่คนตาบอดและคนหูหนวก

สโมสรโรตารีสาทรจัดหาทุนเพื่อโครงการ "ความช่วยเหลือแก่คนตาบอดและคนหูหนวก"

Charity Night and Dinner on Cruise-The Wonderful Pearl for the project "Aid for the blind and the deaf" organized by the Rotary Club of Sathorn, D3350.

Date: Thursday 22 March 2018

Boarding time: 07.00pm at River City Piere 3, Sriphraya Rd.

Dress Code: The Sailor