03-01-61 สร.ลาดพร้าว - แจ้งข่าววันประชุมปกติในเดือนมกราคม 2561

สโมสรโรตารีลาดพร้าว แจ้งข่าวงดประชุมในวันพุธที่ 3 มกราคม 2561 และจะมีประชุมครั้งที่ 12/2560-61 ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ส่วนการประชุมครั้งที่ 13/2560-61 จะมีในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561