12-01-61 สร.กรุงเทพตะวันออก - จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เวลา 9.00 - 12.00 น.

สโมสรโรตารีกรุงเทพตะวันออก จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2018 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน มัสยิดดารุ้ลมูกร้อดรอบีน(ลำหิน) เขตหนองจอก ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.