31-01-61 สร.พระโขนง - ผู้บรรยายพิเศษ คุณโครงการ เจียมจิรกุล หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตพระโขนง

วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 12.30 – 13.30 น.

ณ ห้องการ์เด้นท์ 1 ชัน้ 2 โรงแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพ

ผู้บรรยายพิเศษ คุณโครงการ เจียมจิรกุล

(เจ้าพนักงานปกครอง ชานาญการพิเศษ) หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตพระโขนง

บรรยายเรื่อง แจ้งให้ทราบภายหลัง