19-01-61 สร.พระนคร - ส่งมอบเครื่องฝึกอบรม AED

ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 61 เวลา 12:00-13:30 น. ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ สโมสรโรตารีพระนคร ขอเชิญคณะกรรมการสโมสร สมาชิกสโมสรและมวลมิตรโรแทเรียนต่างสโมสร 

 

ส่งมอบเครื่อง ฝึกอบรม AED คณะมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

บรรยายพิเศษ พล.ต.ท.โสภณ กฤษณะรังสรรค์ CPR ก่อนหมดเวลา

https://www.youtube.com/watch?v=J-POaYgcp64&feature=youtu.be

 

เรียน เชิญคณะกรรมการสโมสรและสมาชิกสโมสรและต่างสโมสร

1.AED Training 20 เครื่อง

2 หนังสือฝึกอบรมการช่วยชีวิต ขั้นพื้นฐาน CPR และเครื่องช็อตไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED สำหรับประชาชน 10,000 เล่ม

3.แผ่น DVD ถ่ายทำจำลอง เหตุการณ์จริงการช่วยชีวิต ขั้นพื้นฐาน CPR และถ่ายทำการสอน ภาคปฏิบัติตามวิชาการตามคู่มือ 200 ชุด

 

ต่างสโมสรที่มาร่วมจะได้รับ หนังสือคู่มือการช่วยชีวิต 25 เล่ม และแผ่น DVD ฝึกสอนตามวิชาการ 1 ชุด แต่ละสโมสรที่ต้องการไป เผยแพร่ สื่อความรู้

โปรดแจ้งความประสงค์เข้าที่ ID line : V0898263355 โทร.089 826 3355 เพื่อจัดเตรียมอาหารสถานที่ และขอแจกแก่ท่าน ครับ ภายใน วันพุธ 17:00 น.