26-01-61 สร.เจริญนคร - จัดกิจกรรมส่งเสริมรัการอ่าน Love Reading ปี 2017-18

สโมสรโรตารีเจริญนคร จัดกิจกรรมโครงการ Global Grant ส่งเสริมรัการอ่าน Love Reading ปี 2017-18 ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561เวลา 10.00 - 13.30 น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขคคลองสาน กรุงเทพฯ