27-01-61 สโมสรโรตารีกรุงเทพตะวันออก

กิจกรรมชุมชน ที่สร้างมิตรภาพ ภาพลักษณ์ที่ดีของโรตารีและชุมชน

https://youtu.be/3aGhtrli0nI