2560-2561 สโมสรโรตารีพระพุทธบาทสระบุรี

ภาพกิจกรรมเด่นของสโมสรมาให้เพื่อพิจารณาเผยแพร่ จำนวน  2 กิจกรรม ได้แก่
       1. ภาพกิจกรรมปรับปรุงโรงเรียน
       2. ภาพกิจกรรมพาน้องท่องกรุง  ปี 61