02-03-62 สร.เกษมราษฏร์คลองเตย - ส่งมอบเครื่องอบตัวเด็กแรกเกิดและ วินแชร์

ขอบคุณผชภ. ประสาร จิระชัยสกุล นย. พรทิพย์ ธีระวโรดม สร. เกมษราฎร์คลองเตย นย. ต่างสโมสร อผภ . เกษมชัยพร้อมแอนน์ วิไล นิธิวรรณกุล ประธานชมรมผู้สูงอายุสมาชิก และท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่านที่มีส่วนร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ในการส่งมอบเครื่องอบตัวเด็กแรกเกิดและ วินแชร์ โครงการนี้จะสำเร็จไม่ได้ถ้าขาด ท่านอผภ. เกษมชัยพร้อมแอนน์วิไล นิธิวรรณกุล 
การทำบุญครั้งนี้ ขอให้ทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรง สิ่งศักดิ์สิทธิคุ้มคลอง ตลอดไป

นยก. สุพิณ ฟูกลิ่น 
สร. เกษมราฎร์คลองเตย