2560-2561 สโมสรโรตารีหนองแขม

โครงการภาพลักษณ์โรตารี

สโมสรโรตารีหนองแขม ภาค 3350 โรตารีสากล ได้ดำเนินโครงการบำเพ็ญประโยขน์ สู่ชุมชน มุ่งส่งเสริมการบริการชุมชน ทั้งด้านการป้องกันและรักษาโรค น้ำและสุขอนามัยในโรงเรียน จัดมุมหนังสือโรตารีเพื่อสนับสนุนเยาวชนรักการอ่าน และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ให้ดีมากยิ่งขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชุน โดยการก่อตั้งกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีขึ้น เพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม และสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างชุมชน และสโมสรโรตารีหนองแขม โดยจัดโครงการ”โรตารีปันน้ำใจ มอบรถเข็นเพื่ออาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ส่งมอบรถเข็นที่จัดทำแผ่นป้ายชื่อโครงการสโมสรโรตารี พร้อมโลโก้ และป้ายร้านค้าที่สวยงาม และถาวร โดยรถเข็นโรตารีปันน้ำใจ ได้กระจายอยู่ในเขตหนองแขมมากถึง 10 จุด มีการทำบันทึกข้อตกลงในการให้ผู้รับได้รักษาและดูแลแผ่นป้ายพร้อมรถเข็น สามารถสร้างภาพลักษณ์โรตารีให้เป็นที่ประจักษ์ ในด้านการส่งเสริม พัฒนาอาชีพ สร้างสุขลักษณะที่ดีให้ชุมชน ทำให้สโมสรโรตารีหนองแขม เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในชุมชนหนองแขมได้เป็นอย่างดีมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน