07-03-61 สร.ยานนาวา - ร่วมจัดงานวันไตโลก (World Kidney Day)

7 มีนาคม 2561 สโมสรโรตารียานนาวา ร่วมจัดงานวันไตโลก (World Kidney Day) ภายใต้คำขวัญ "สตรีไทย ไต-สตรอง" ณ โรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี