14-03-61 สร.สีลม - งดประชุม

งดประชุมในวันพุธที่ 14 มีนาคม  2561 เนื่องจากไปมอบเครื่องมือแพทย์
GG 1860871