29/4-2/5/61 - ประชุมใหญ่สามัญประจำปี อินเตอร์แรคท์ภาค 3350 โรตารีสากล ครั้งที่ 34

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจา ปี อินเตอร์แรคท์ภาค 3350 โรตารีสากล ครั้งที่ 34 (Conference)

ตามที่ภาค 3350 โรตารีสากล ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจา ปี มาอย่างต่อเนื่อง รวม 33 ครั้งแล้ว ในงานประชุม

ครั้งที่ 34 นี้ คณะกรรมการภาค และตัวแทนอินเตอร์แรคท์ภาคได้มีการประชุมและสรุปโดยมอบหมายให้โรงเรียน กรุงเทพค

ริสเตรียนวิทยาลัย เป็นผู้ประสานการจัดงาน ซึ่งงานประชุมใหญ่สามัญประจา ปี อินเตอร์แรคท์ภาค 3350 โรตารีสากล ครั้งที่

34 (Conference) จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน – วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 (4 วัน 3 คืน) ณ เกริกวิทยาลัย เพื่อเป็นการ

สรุปการดา เนินงานของแต่ละสโมสรในปีบริหาร 2560 – 2561 (อ่านต่อดาวน์โหลดไฟล์ที่ด้านล่าง)