28-03-61 สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ จึงเป็นสโมสรโรตารีแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองให้มีสถานะเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ตามกฎหมาย

ตามที่สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ ได้ยื่นขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ บัดนี้ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์แล้ว ซึ่งจะทำให้สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์มีสภานะเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ตามกฎหมาย โดยจะได้รับใบสำคัญแสดงการเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และจะประกาศชื่อสโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งสามารถใช้คำว่า (องค์กรสาธารณประโยชน์) ต่อท้ายชื่อองค์กรได้ตามกฎหมาย
>> สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ จึงเป็นสโมสรโรตารีแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองให้มีสถานะเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ตามกฎหมาย <<