วันนี้ - 30 เม.ย. 61 ขอเชิญส่งแบบเสนอผลงานของ RCC.เพื่อเข้ารับการประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าการภาค 3350 ในงาน Governor salute

ขอเชิญสโมสรโรตารีภาค 3350 ที่มีกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี (RCC.) ในอุปถัมภ์ และมีผลงานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของ RCC.ในปีบริหาร 2560-2561 ส่งแบบเสนอผลงานของ RCC.เพื่อเข้ารับการประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าการภาค 3350 ในงาน Governor salute ได้ โดยขอให้ส่งแบบเสนอผลงานมาที่ คณะอนุกรรมการชุมชนโรตารีภาค 3350 ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามหนังสือเรียนเชิญและแบบฟอร์มที่ส่งมาด้วยนี้ ขอขอบพระคุณ

..

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

ผชภ.ลิขิต ลิ้มรสรวย

ประธานอนุกรรมการชุมชนโรตารีภาค 3350

http://www.rotary3350.net/admin/civil-new.php?id_act=63