02-04-61 ภาคโรตารี 3350 - รายงานการจัดตั้ง RCC วังหิน และ RCC ริมคลองไผ่สิงโต

ขอเรียนให้ทราบว่า

1.RCC.วังหิน ในอุปถัมภ์ของ สร.จตุจักร

2. RCC.ริมคลองไผ่สิงโต ในอุปถัมภ์ของ สร.กท.เบญจสิริ สร.กท.คลองเตย และ สร.กท.กล้วยน้ำไทย

ได้รับอนุมัติจัดตั้งจากโรตารีสากลเรียบร้อยแล้ว เป็น RCC.ลำดับที่ 43 และ 44 ของภาค 3350 ครับ

 

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

ผชภ.ลิขิต ลิ้มรสรวย 
ประธานคณะอนุกรรมการชุมชรโรตารีภาค 3350 ปี 2560-62