วันนี้ - 20 เม.ย. 61 ประกวดผลงานไวนิลกิจกรรมเด่นของสโมสรอินเตอร์แรคท์

วันที่ 3 เมษายน 2561

ที่ 056/2561

เรื่อง การประกวดผลงานไวนิลกิจกรรมเด่นของสโมสรอินเตอร์แรคท์ภาค 3350 โรตารีสากล

เรียน นายกสโมสร

ภาค 3350 โรตารีสากล ได้กาหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี สโมสรอินเตอร์แรคท์ ครั้งที่ 34 ณ เกริกวิทยาลัย ถนนบางนา – ตราด กม.ที่ 15 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน – วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 รวม 4 วัน 3 คืน เพื่อเน้นย้าถึงบทบาทและหน้าที่ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมทากิจกรรมต่างๆ ในค่าย คาดว่าจะมีสมาชิกจาก 40 โรงเรียนกว่า 300 คน เข้าร่วมนั้นเพื่อให้ทุกสโมสรได้นาเสนอผลการทางาน และสร้างประสบการณ์ที่ดี ทางคณะกรรมการอินเตอร์แรคท์ภาค 3350 โรตารี ได้กาหนดให้มีการประกวดผลงานพิมพ์บนไวนิล X-Stand โดยมีเงื่อนไขข้อกาหนด หลักการพิจารณาดังนี้

1. พิมพ์ไวนิล 4 สี ขนาด 0.80 เมตร สูง 1.80 เมตร พร้อมขาตั้งแบบ X-Stand

2. นาเสนอผลงานเด่น 1 เรื่อง เป็นกิจกรรมของสโมสรที่ทา

3. มีรูปภาพประกอบ 6 รูป พร้อมคาบรรยายที่ชัดเจน

4. มีโลโก้โรงเรียน สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียน............. ในการอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารี.............

5. กิจกรรมที่ทา จัดอยู่ในประเภทใด (ให้เลือก 1 เดียว)

- การป้องกันและแก้ไขปัญหาสันติภาพและความขัดแย้ง

- การป้องกันและรักษาโรค

- น้าและสุขาภิบาล

- สุขภาพมารดาและทารก

- การศึกษาขั้นพื้นฐานและการรู้หนังสือ

- การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

6. คาบรรยาย ต้องบอกถึง ชื่อกิจกรรม , วันที่ทา , สถานที่ดาเนินการ , วิธีการ , กลุ่มเป้าหมาย ,

งบประมาณ , ประโยชน์ที่จะได้รับ

โดยให้จัดส่งเป็น ไฟล์รูปภาพ อาร์ตเวิร์ค .jpg มาให้กรรมการก่อน วันที่ 20 เมษายน 2561 ส่งมาที่

อน.อัยมัญช์ ไอยรากุลวัฒน์ (สโมสรโรตารีจตุจักร) ID.line 0814012558 , E mail: khunpuma@hotmail.com

หมายเหตุ : ทางภาคจะสนันสนุนงบประมาณในการจัดทาไวนิล สโมสรละ 1,000 บาท

 

ขอแสดงความนับถือ

(ผชภ.สุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ) 
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล ปี 2560-61 
ประธานคณะอนุกรรมการอินเตอร์แรคท์ภาค