02/4 - 18/5/61 สร.ตากสินธนบุรี - สนับสนุนการสอนนวดแผนไทย ณ ทันฑสถานหญิงธนบุรี

สโมสรโรตารีตากสินธนบุรี จัดโครงการฝึกวิชาชีพ ด้านการนวดแผนไทย "หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง" สนับสนุนโดย สร.ตากสินธนบุรี และ สร.สิงคโปร์นอร์ท โดยวิทยากรจากศุนย์พัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี วันที่ 2 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2561