06-04-61 สร.กรุงเทพรัตนโกสินทร์ - ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานาวา สัปดาห์ที่ 6

โรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา สัปดาห์ที่ ๖ ได้รับเกียรติจากวิทยากรจิตอาสา ประกอบด้วย

>> ช่วงเช้า วิชา "ธรรมชาติบำบัด (ยุคใหม่) โดย ภญ.เปรมฤดี ตั้งมั่นคง ที่ปรึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา

>> กลางวัน วิชา การออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์ยางยืด โดย นางสาวธนัชชา พันธ์โกศล ผู้นำเยาวชนดีเด่นสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม

>> ช่วงบ่าย วิชา การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR โดย นายวิรัตน์ งามขำ นายกสโมสรโรตารีพระนครและ นางสาวชมรส เรืองวิไลรัตน์ นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ 

....... ในการนี้ นางสาวธนัชชา พันธ์โกศล ผู้นำเยาวชนดีเด่นสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ได้มอบอุปกรณ์ยางยืดสำหรับออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐๐ ชุด ให้แก่นักเรียนและโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา และ สโมสรโรตารีพระนครได้มอบคู่มือการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนและโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดทองบน ถนนพระราม ๓ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

........ พร้อมกันนี้ นายลิขิต ลิ้มรสรวย ในฐานะผู้จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา ได้มอบประกาศเกียรติบัตรและวัตถุมงคลเพื่อแสดงความขอบคุณ