17-04-61 สร.รังสิต - การรักตัวเองที่ถูกต้อง กับธรรมะ กตัญญู

สโมสรโรตารีรังสิต โครงการพัฒนาคน พัฒนาใจ โรตารีร่วมพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยสู่ยุค 4.0 อบรมบรรยายพิเศษให้สามเณรภาคฤดูร้อน รุ่น 23 ประจำปี 2561 ณ วัดปัญญานันทาราม ปทุมธานี ในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 08.30-11.40  น. โดยนายกเจี๊ยบ โค้ชปู และนยล.พงศ์

ขอขอบคุณ นย.วิศาล สร.นนทบุรี ที่มีน้ำใจมาร่วมงานกิจกรรมอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน จัดโดยสโมสรโรตารีรังสิต 17/4/61