18-04-61 สร.ลุมพินี - Brand โดย อน.อุดมศรี นาทีกาญจนลาภ

สโมสรโรตารีลุมพินี ขอเชิญร่วมฟังการประชุม และการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "Brand" โดย อน.อุดมศรี นาทีกาญจนลาภ ณ ห้องแคเวิร์น โรงแรมตวันนา ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น.