07-06-61 สร.บางรัก - จัดงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร

สโมสรโนตารีบางรัก ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียนร่วมพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2561-62 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ถ.พระราม 3 กรุงเทพฯ