05-06-61 สี่สโมสรจังหวัดนครสวรรค์ - พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรประจำปี 2561-62

สโมสรโรตารีนครสวรรค์ สร.สี่แคว สร.ชุมแสง และสโมสรอินเตอร์แรคท์ รร.นครสวรรค์ รร.สตรีนครสวรรค์

ขอเรียนเชิญเพื่อเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสงานพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2561-62

ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ ภัตตาคาร หงษ์ฟ้า อ.เมือง จ.นครสวรรค์