18-05-61 สร.กรุงเทพบางลำพูฯ - จิตอาสากับการสร้างความสุข

สโมสรโรตารีกรุงเทพบางลำพูฯ ขอเรียนเชิญร่วมฟังการบรรยายในห้วข้อ "จิตอาสากับการสร้างความสุข" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภิรมย์ จั่นถาวร ณ ร้านอาหารบาร์นเฮ้าส์ (Barn House) ถ.บรมราชชนนี ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30-13.30 น.