14-06-61 สี่สโมสรในลพบุรี - พิธีสถาปนาร่วม คณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2561-62

สโมสรโรตารีลพบุรี สโมสรโรตารีพระนารายณ์ลพบุรี สโมสรโรตารีบ้านหมี่ สโมสรโรตารีพระราเมศวรลพบุรี4 สโมสรโรตารีในจังหวัดลพบุรี ร่วมกันจัดพิธีสถาปนาร่วม คณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2561-62 ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม เวลา 18.00 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561