28-06-61 พิธีมอบเครื่องทดแทนไตให้กับโรงพยาบาลน่าน GG1759448

28-06-61 พิธีส่งมอบโครงการมอบเครื่องทดแทนไต เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ เครื่องควบคุมให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ การสัมมนาและการสอนให้กับโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน มูลค่าโครงการ 1,933,601.-บาท

(Global Grant No. 1759448 Disease Prevention Treatment in Area of Nan Province Thailand US$58,594.-)