16-05-61 สร.ธนบุรี - งดประชุม

16-05-61 สร.ธนบุรี - งดประชุม