19-08-61 ภาค 3350 - เปิดรับลงทะเบียน สัมมนาสมาชิกภาพ ในห้องไลน์กลุ่มนายก