19-08-61 ภาคโรตาี3350 - สัมมนาสมาชิกภาพ

งานอบรมสัมมนาสมาชิกภาพ

ที่ได้เคยกำหนดไว้ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2018

ขอแจ้งเปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2018

สถานที่เหมือนเดิม: โรงแรมมิราเคิล

เวลา 08.00 - 17.00 น.